تصاویر همایش نقش نخبگان فردا در تحقق اقتصاد مقاومتی مهر 95